30b. Lo40K39 - part two

Modulation notes for RL12P35 and LS50
Notiser om modulasjon av RL12P35, LS50 o.l. rør


F8MX has written an article about control/suppressor grid modulation, but some pages are missed (Norwegian):
F.96. Styre-/fanggittermodulasjon med RL12P35, RL2P50, LS50 av F8MX [oversatt av LA5S]


RL12P35, see e81Fig.1 Controlled carrier modulator may be an idea to consider for Lo40K39 and other surplus rigs
Dette er nærmere omtalt på side F97, link under.
F.97. Read more about what AB7YD tells about his experience and limitations for certain valves (807 and 1625)Skjermgittermodulasjon med Lo40K39 (AR nr 7-8/1957)
Screengrid-modulation with Lo40K39

Short English translation:
Just found a note that somebody else had experienced trouble with screen grid modulation for Lo40K39,
and in spite of much text, it is just easy.
DL1ZY puts it "Remember the 47µF decoupling capacitor and the
modulator load resistance (7K)", and see the figure.

En tysk amatør som kjører med Lo40K39 har vært plaget av negativ modulasjon og andre viderverdigheter
hver gang han skulle prøve seg med skjermgittermodulering av denne senderen og han spør i det tyske
amatørradiotidskriftet om andre har høstet noen erfaringer om hvordan de kan løse dette problemet.
Svaret interesserer sikkert andre LA's, så vi tar det med her.


DL1ZY hadde de samme problemene når han benyttet den originale nettdelen, og fant frem til følgende endringer som
totalt forbedret forholdet. En 2µF kondensator mellom punktet hvor den reduserte G2-spenningen (+120V)
og utgangstrafoen. Denne må økes til 50µF. Modulasjonen blir positiv, og virkningsgrad og kvalitet blir vesentlig
forbedret. Men husk at det på utgangen av trafoen skal stå en belastning tilsvarende modulatorrørets lastmotstand
(dvs 7kW for EL41).
(Jeg er noe usikker på om jeg helt har forstått koplingen eller om det er noe surr)
Fig.2 Eventuelt kan man gjøre slik, se anmerkningen om de to høyttalertrafoene under

[suppose this is a solution, see notes about loadspeaker transformers below]


Styregittermodulasjon av RL12P35 (AR Nov.55)
[Control grid modulation for RL12P35]
[See English language explanations in ARRL Handbook 1968 page 247, fig 6 below]

Det er forholdsvis sjelden at amatørene bruker styregittermodulasjon, og det er ikke så ofte man finner noe om det i
litteraturen heller. Likevel er denne modulasjonsmetoden forholdsvis enkel og gir gode resultater bare man passer på visse ting.

For røret RL12P35 er ikke skjermgittermodulasjon særlig gunstig, da den for det meste høres 'grov' ut, og fanggittermodulasjon
alene blir nokså svak. Bare en egnet kombinasjon av disse modulasjonstypene blir bra, men det er vanskelig å få innstillt riktig.

For styregittermodulasjon er disse to tingene viktige:

1) Den riktige høyfrekvensmessige utstyring fra trinnet foran. Denne må stå i det rette forhold til styregitterets negative forspenning.
Innstillingen av dette kan gjøres på følgende vis:
Man styrer ut PA-trinnet så sterkt man kan fra det foregående trinn. Opptil 400V HF-spenning kan man gi det, men det må ikke
være for mye heller. Ved å forandre gitterkretsresonnansen for 12P35 røret eller, - hvis man ikkehar noen avstemt krets der,
det siste avstemningsmidlet, kan man fastslå om man har et skarpt og utpreget maksimum eller om det allerede er inntrått en
avflatning. I siste tilfelle har man allerede styrt ut maksimalt. Hvis så ikke er skjedd, må man gjøre den negative forspenningen
på styregitteret mindre, helt til man har oppnådd full utstyring. Dette er utgangspunktet for innstillingen. Man bygger nå inn i
gitterkretsen en variabel ohmsk motstand som dempning, og minsker med denne utstyringen så meget at anodestrømmen blir
resusert med en tredjedel. Da har man fått den riktige innstillingen for modulasjonen.
Det ville naturligvis også være mulig å oppnå denne reduksjon ved å minske HF-utstyringen, eller ved å øke den negative
forspenningen; men da vil ikke modulasjonskarakteristikken bli så gunstig, slik at man lett får forvrengning. Man trenger denne
belastning for at størrelsen av HF-spenningen ikke skal forandres for meget under modulasjonen. Husk på at motstanden skal
ta opp omkring 5Watt, og altså må den være tilsvarende dimensjonert.


2) Den riktige innkoplingen av LF-signalet. Som modulasjonsforsterker bruker jeg en tretrinns forsterker med EL12 i utgangstrinnet.
Til overføringen av LF bruker jeg en vanlig utgangstrafo, idet jeg nytter den lavohmige sekundærviklingen, som normalt tilkoples
høyttaler, og i PA-trinnet er det en tilsvarende hvor spenningen transformeres opp igjen. Det har den fordelen at man ikke trenger
overføre høye lavfrekvensspenninger, og at man lett kan kople til en modulasjonskontroll. Trafoen i PA-trinnet er ikke kritisk,
den må bare være stor nok. Det er nemlig bygget inn en dempningsmotstand her også - på 1-5k ohm. Med denne belastningen
oppnår man at den modulerende LF-spenningen ikke varierer vesentlig under modulasjonen, hvilket er viktig.

For riktig innstilling av modulasjonsgraden skrur man forsterkeren så meget opp at den ikke gir forvrengning når det tales i mikrofonen.
Derpå gjøres motstanden i belastningen så liten at modulasjonen blir riktig. Hvis man ikke har noe oscilloscop til rådighet, kan man
innstille ved hjelp av antenneinstrumentet, og det skal akkurat såvidt begynne å gi rykk oppover når det tales. Beveger den seg for
mye (over 10%) har man overmodulasjon. Hvis den slår nedover istedet for oppover, har man ikke funnet den riktige HF-innstillingen
(negativ modulasjon). Det PA-trinn jeg bruker er gjengitt i skjemaet her. Til orientering har jeg målt spennings- og strømverdiene,
som er vist nedenfor.

  CW Fone
Anodespennning
[Ua]
1600V 1800V
anodestrøm
[Ia]
100mA 85mA
Skj.gittersp.
[Ug2]
110V 220V
skj.gitterstrøm
[Ig2]
15mA 5mA
HF-antennestrøm
[RF current]
0,9A 0,6A


OE3KK i OEM, juni 1955,
oversatt av LA2AD, AR nr 11/55

Fig.3. Styregittermodulasjon av RL12P35 (OE3KK). Her er vist tilpasning av rette HF drive nivå, som modulasjon.
Annetsteds er også nevnt muligheten av forskjellig gitterforspenninger ved CW og AM. Jeg vil anta at trinnet arbeider
i klasse C i begge tilfeller.
Control grid modulation of RL12P35. Suggestions shown to adjust the RF- and modulation levels for proper operation

Fig.4 Grid-modulation. 'Modulator' med standard høyttalertrafo på utgangen, og på inngangen av PA-trinnet er det
koplet en lik trafo, men motsatt vei slik at man egentlig får en kopling som virker som 1:1 trafo (LA8AK 2003.07.11)
It is suggested to use two loadspeaker transformers, connected to form a 1:1 transformer, avoiding higher voltages between
the modulator and PA
Fig. 5. Arbeidsspenninger for RL12P50 og LS50
Operational voltages for RL12P35 and LS50


Control-Grid Modulation
Fig.6: ARRL handbook 1968 page 247, see also the resistor mentioned in fig.4

Fig. 7. Problem with Lo40K39 is that the driver is oscillator. It is impossible to achieve good T9 tone, and it is also a problem with modulation,
so advice is to use SK10 with +200V supply as VFO, and adjust the drive levels according to required with an attenuator inserted for AM.


Aktuelle artikler å sjekke opp:
RL12P35 og RL12P50 .................................OZ7AQ. OZ 70-07-292
RL12P50 Data .............................................................AR 73-01-004
RV12P2000 og RV12P2001 brukes i nyeste mottakere AR 51-09-246BACK

2004.04.04